Strona używa cookies dla ułatwienia korzystania z niej, celów statystycznych oraz udostępniania funkcji społecznościowych. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Pliki

Poniżej zamieszczamy druki dokumentów medycznych wymaganych od Pacjentów oraz druki formularzy wymaganych do innych potrzeb medycznych.


Zasady udostępniania dokumentacji:
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest udostępniać dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu następującym podmiotom:
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; 
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.
Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej określa trzy formy udostępniania dokumentacji medycznej:
 • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej określa maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, przy użyciu wskaźnika, jakim jest przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2008 r. wyniosło 2.983,98 zł. (ogłoszone w Monitorze Polskim z 2008 r. Nr 39, poz. 348).
Wysokość opłaty za:
 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0015 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej;
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00015 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej;
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeśli zakład prowadzi dokumentację w tej formie - nie może przekraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej (opłata ta obejmuje średnią cenę nośnika - płyty CD lub DVD oraz koszty wytworzenia).