32 205-93-01  lub  32 200-01-30 ul. Łętowskiego 16a Katowice

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej lub podczas kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem adresu e-mail. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Przestrzegając prawa do ochrony prywatności oraz innych praw ustanowionych przepisami prawa, gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z niniejszej strony internetowej, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony www.profamilia.katowice.pl lub podanych w trakcie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail?

Administratorem danych osobowych jest Pro Familia Altera Sp. z o. o.  | Łętowskiego 16 A 40-648 Katowice | NIP: 9542734424, Regon: 242782601.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować mailowo na adres: inspektor@profamilia.katowice.pl lub pisemnie na adres: ul. Łętowskiego 16A, 40-648 Katowice;

Jak działa strona www.profamilia.katowice.pl?

Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności prowadzonej przez Administratora (oferowanymi usługami) oraz pozostawieniu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e – mail, telefonu) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o usługach leczniczych oferowanych przez Administratora.

Jakie dane gromadzimy?

Dane gromadzone za pomocą formularza kontaktowego to: imię, nazwisko, email lub telefon.

Serwis korzysta również z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej proszę przejść do Polityki cookies.

Informujemy, iż w przypadku kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem adresu e-mail Administrator również może zebrać dane, o których mowa powyżej, a także dodatkowe informacje na temat Państwa stanu zdrowia lub lekarza u którego chcą Państwo zarezerwować wizytę.

Jak korzystamy z Państwa danych?

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, aby przekazać odpowiedzi na Państwa pytania, w tym kontaktować się z Państwem w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez Administratora działalności leczniczej (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

W przypadku kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail Administrator może przetwarzać Państwa dane także w celu umówienia wizyty lekarskiej, poinformowania o możliwości odbioru wyników badań lub innych informacji związanych z udzieleniem świadczenia medycznego. Podstawą prawną do przetwarzania takich danych jest cel realizowania profilaktyki zdrowotnej i diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego oraz leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) oraz wykonywanie łączącej nas umowy na wykonanie usługi medycznej (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

Przez jaki okres korzystamy z Państwa danych?

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres 20 lat. Po tym okresie Administrator może się z Państwem skontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

Jacy są odbiorcy Państwa danych osobowych?

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom Administratora, którym zleci on usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

Jakie są Państwa prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby zrealizować powyższe uprawnienia prosimy o kontakt mailowo na adres: inspektor@profamilia.katowice.pl lub pisemnie na adres: ul. Łętowskiego 16A, 40-648 Katowice;

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo i poufność

Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danych osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Prawa autorskie

Strona internetowa jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własność Administratora. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony www.profamilia.katowice.pl/, zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Administratora

 Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej, każda korzystająca z niej osoba przyjmuje do wiadomości na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.